Mateřská Škola U Přehrady, Jablonec n. N.

3. cena v architektonické soutěži

Novostavba mateřské školky se svým řešením snaží navázat na charakter a měřítko místní vilové čtvrti. V rámci urbánního bloku je zde k dispozici pozemek, jehož největší kvalitou je především jeho nadstandardní velikost. A tím se také v rámci svého nejbližšího okolí výrazně vymyká. Základním rozhodnutím proto bylo zformovat dům takovým způsobem, aby z potenciální zahrady zůstalo pokud možno co nejvíce. V dlouhodobém horizontu tím zároveň vzniká jistá územní rezerva pro případné další rozšíření kapacit školky.

Stavba v rámci městského bloku dodržuje uliční čáry v obou přilehlých ulicích a pomáhá tak potvrdit základní pravidla stavění ve městě, která však do jisté míry dodržovala už i původní mateřská škola, určená k demolici. Zachováno zůstává i účelné dopravní napojení a požadavek na orientaci veškerých vstupů do ulice Rybářská.

K dosažení kompaktního hmotového řešení bylo výhodné využít potenciálu dvou nadzemních podlaží, která jsou zároveň limitem pro typologii mateřských škol. Z provozního hlediska je tak stavba v řezu koncepčně rozdělena na dvě části. Polozapuštěné “podzemní” patro s provozním zázemím vytváří jakýsi sokl pro vlastní stavbu mateřské školky nad ním.

K tomuto řešení vybízí i zachování stávající přístupové cestičky, která v původní trase nyní vede přímo na vstupní terasu před domem. Děti tak vstupují do školky vždy na úrovni zahrady a pohybují se pouze ve dvou nadzemních podlažích.

Provozní zázemí s kuchyní je umístěno v prvním podzemním podlaží a zásobování tak může probíhat přímo z ulice. Pod vstupní terasou je zároveň umožněno parkování zaměstnancům školky. Veškerý provoz je soustředěn do ulice Rybářská. U zásobovacího vstupu jsou umístěny také velkorysé schody na vstupní terasu. Pod nimi je pak vyčleněn samostatný uzavřený prostor pro odpadové hospodářství. Prostory kuchyně mají rovněž přístup k dennímu světlu.

Celková forma domu je rozčleněna do čtyř menších hmot a snaží se tak drobnějším měřítkem navázat na kontext okolní vilové čtvrti. Velikost jednotlivých objemů je odvozena od měřítka jednotlivých tříd a propisuje se shodně v obou patrech. Jednoduché půdorysné schéma vytváří přehledné prostředí pro děti a rodiče.


Uprostřed domu vzniká mezi třídami prosvětlená schodišťová hala. Dům je skrze tuto zalomenou chodbu průchodný z ulice až do zahrady. V druhém patře jsou pak ke každé dvojici tříd přičleněny pobytové terasy a interiér chodby za prosklením se tak stává jakousi zimní zahradou. Příčné provětrávání a rozptýlené horní světlo umožňuje střešní světlík.

Jednotlivé třídy jsou pak dále navrženy shodným způsobem tak, aby všechny umožňovaly výuku dětí se speciálními potřebami. Navržená podoba třídy s rohovou dispozicí pomáhá přirozeně členit interiér na dva menší prostory. Pomocí mobilního nábytku je však možné i další dělení třídy na třetiny, či čtvrtiny. Prostor pro individuální práci je možné vždy vyčlenit buďto v nejzazší části třídy, či v blízkosti pracovního koutu pro učitelky, který je pro přehlednost situovaný v blízkosti vstupu ze šatny. Všechny třídy jsou shodně osvětleny ze tří světových stran a orientace oken k výhledům do zahrady, přilehlé zeleně, či přehradě jim pomáhá utvářet vlastní atmosféru. Koncept domu s okny umožňuje intenzivní propojení domu se svým okolím. Kompaktní hmota domu umožnila zachovat maximální možnou velikost zahrady. Ta je rozčleněna do šesti zákoutí, která jsou přirozeně vymezena typem povrchu, výsadbami stromů, vyvýšenými záhony pro pěstování a rozdílným výběrem herních prvků i dopadových ploch. Venkovní učebna s okruhem pro koloběžky je umístěna uprostřed zahrady a je tak blízko všem. 

Info

  • zastavěná plocha: 853 m2
  • užitná plocha: 1615 m2
  • obestavěný prostor: 7395 m3
  • investiční náklady: 120 mil. Kč
  • investor: Jablonec nad Nisou
  • status: soutěž, 3.místo

Team

  • Martin Duba
  • Daniel Nechvátal
  • Martin Holba - vizualizace