Přístavba MŠ v Moravské Nové Vsi

1. cena v architektonické soutěži

Nová přístavba se snaží co nejefektivněji využít pozemek stávající předzahrádky na severní straně objektu školky. Ta nyní postrádá jakoukoliv koncpeci a z hlediska užívání jde o prázdný prostor bez hlubšího smyslu nebo účelu. Stávající budova mateřské školy zde navíc znatelně ustupuje od uliční čáry a nová přístavba se tak tuto veřejnou stavbu snaží vrátit zpět k ulici, kam patří.

Rozhodnutí, umístit novou přístavbu do prostoru stávající předzahrádky, však umožňuje především nezastavět strategický pozemek na západ od objektu mateřské školy. Z hlediska urbanismu obce se jedná o důležitou územní rezervu. Pokud nyní nedojde k její zástavbě, bude v budoucnu možné uvažovat o hlubší přeměně tohoto prostoru, například na městský park. Stávající skatepark by tak mohl být integrován do vyššího celku a doplněn například bruslařskou dráhou, či streetbalovým hřištěm, to vše uvnitř městské zeleně. Okolní veřejné stavby by tak zároveň získaly nový veřejný prostor, do kterého mohou rozšiřovat své aktivity. Z hlediska urbanismu by rovněž šlo o vhodné pokračování neformální pasáže, která nyní vede průchodem z náměstí až k sokolovně. Ze všech uvedených důvodů se zdá být účelné stavět tak, jak je navrhováno.

Nová přístavba je hmotově rozdělena na horizontální a vertikální část. Školní jídelna s tělocvičnou a dvorem je v přízemí provozně oddělena spojovací chodbou od vertikální části se zázemím pro čekající rodiče. Tato prosklená “pavlač” přirozeně rozšiřuje vstupní prostory mateřské školy o nový atraktivní prostor s výhledem do dvora a přilehlé zeleně.

Síla návrhu tkví zejména v těsné provozní provázanosti nové přístavby se stávající budovou, která však stavebně zůstává téměř nedotčena. Objekt školky ponecháváme ve své stávající podobě, (včetně barevnosti). Vertikální část nové přístavby je pojata jako samostatný trakt, přisazený k fasádě. Vzniká tak jakási zimní zahrada, která v obou horních patrech propojuje protilehlé vchody jednotlivých oddělení mateřské školy a rozšiřuje tak její zázemí.

Přízemní část přístavby opět tvoří stavebně oddělený celek a umožňuje tak efektivní výstavbu po etapách, aniž by došlo k ohrožení provozu školky. Nové funkce jsou navzájem přiměřeně odděleny aniž by celý provoz ztratil na přehlednosti.

Do všech částí objektu vstupujeme přes společné atrium, které je pojato jako školní dvůr, přístupný z ulice. Hlavním vchodem přicházíme do široké spojovací chodby se zádveřím. Po levé straně vidíme dveře do tělocvičny, po pravé straně pak širokou chodbu se šatnou, která nás zavede až do školní jídelny. Hlavní vstup do mateřské školy se nachází přímo proti vchodovým dveřím, kde nás velkorysé schodiště vede vzhůru do společných prostor pro rodiče. Mateřská školka je tak od ostatních provozů v přízemí efektivně oddělena, zároveň je ale dětem umožněn snadný přístup do tělocvičny i jídelny. K třídění návštěvníků dochází přirozeně už u hlavního vchodu a proto se jednotlivé provozy nikde nekříží.

Přístavba jídelny a tělocvičny je pojata jako moderní dřevěná konstrukce z lepených nosníků. Oba prostory se skrze prosklenou fasádu otevírají do exteriéru. Díky orientaci ke světovým stranám není nutné použít rozsáhlejšího stínění a to především u objektu “pavlače”, který je v principu jednoduchou stavbou, přisazenou ke stávající fasádě mateřské školy.

Info

  • místo: Moravská Nová ves
  • zastavěná plocha: 600 m2
  • investor: městys Moravská Nová ves
  • status: soutěž, 1. místo
  • rok: 2020

Team

  • Ing. arch. Martin Duba
  • Ing. arch. Milada Vorzová
  • Ing. arch. Tereza Buryová
  • Ing. arch. Petr Šindelář