Nové tržní náměstí v Ústí n. L.

Oceněný návrh v architektonické soutěži

Soutěžní zadání, vytvořit v Ústí nad Labem místo pro sezónní trhy, jsme rozšířili o vlastní ambici. Vytvořit multifunkční prosředí pro veškerý městský život a všechny jeho projevy. Umožnit prostoru dynamicky reagovat na co největší množství možných scénářů a neomezit tak jeho program pouze na tržiště. Do kontrastu globalizovanému konzumu bychom rádi postavili prostor pro individualitu, která je dnes na farmářských, bio či lokálních trzích tolik vyhledávaným artiklem. Navrhujeme pět elementů mobiliáře, který v našem pojetí není jen designovým doplňkem nebo prázdným gestem, ale racionálním nástrojem pro uskutečnění urbanistického záměru v kontextu průmyslového města.

Zadaný pozemek je pravděpodobně nejdynamičtěji se proměňující část městského centra. Středověká struktura pozemků na pomezí hradebního pásu se během posledního století díky průmyslové revoluci proměnila v centrální městskou čtvrť, aby byla během válečného bombardování srovnána se zemí. Poválečný odsun němců znamenal pro významné sudetské město odliv obyvatelstva a obytnou funkci území se již nepodařilo obnovit. Během éry komunismu je zde nejprve zřízeno autobusové nádraží, které později nahrazuje parkoviště, následované novostavbou OD Labe a budovou nové tržnice. Porevoluční dění a Kouckého regulační plán znamenají pro město nový impulz k rozvoji. V roce 2007 je stržena budova tržnice a plocha dvou městských bloků je zabrána obchodním centrem Forum. Znovu vzniká Kostelní náměstí a nově také nedefinovaný prostor mezi obchodními domy.

Dvě hlavní Ústecká náměstí leží na historické obchodní cestě, protínající centrum od východu na západ. Přestože jsou obě z nich shodně sídlem městských institucí, jejich charakter je dokonale protikladný. Mírové náměstí, jako tradiční, formální a reprezentativní prostor města je velkoryse dlážděné. Lidické náměstí je pak svou vzrostlou zelení jeho pravým opakem. I přes přítomnost budovy magistrátu je to spíše neformální místo k posezení mezi fontánami a předzahrádkami kaváren, s výhledem na romantickou budovu městského divadla.

Stejnou dualitu, jako u obou hlavních náměstí lze vnímat i mezi další dvojicí prostorů centra, které bylo po generace spíše bouráno, než budováno. Zbývající kousky paměti tu představuje Kostelní náměstí. Zpracovávaný prostor mezi obchodními domy Labe a Forum na něj osově navazuje a zmíněnou logikou ho tak lze vnímat jako jeho protějšek. Vnímání hlavních veřejných prostorů v Ústí, jako konceptu dvou protikladných párů, umožnuje vtisknout zadanému místu jasnou a legitimní identitu. Vystavět ho jako kontrast k sevřenému, centrálnímu prostoru Kostelního náměstí. Vytvořit alternativní městský prostor pro člověka, jeho každodení život, obchod a kulturu.

Rušíme současnou neuchopitelnost místa, nevyužitelné travnaté plochy i banální mobiliář. Očišťujeme prostor, odstraňujeme bariéry, srovnáváme a modelujeme nový sjednocený povrch.

Definujeme charakter. Lineární geometrie kolejnic, vsazených do čedičové dlažby, dává místu novou identitu a zároveň umožňuje posouvání části mobiliáře po ploše náměstí. Tuto abstraktní geometrii vnímáme jako osnovu, partituru, či řád, který ovládá místo a určuje pravidla.

Západní část prostoru ukončujeme solitérní fontánou, odvozenou z železniční pumpy. Nechceme přerušit fyzickou návaznost na plánovanou stanici rychlovlaku za autobusovým nádražím, zároveň ale cítíme potřebu odlišit silnici a prostor určený pěšímu pohybu. Navrhujeme pás 5ti listnatých stromů, které zároveň tvoří vizuální bariéru nelichotivému pohledu do budoucí rozvojové části území.

V urbanistickém kontextu návrh navazuje na současnou uliční síť a vytváří hierarchizovaný celek. Ulice je formálně artikulována lampami, které se tak stávají nástrojem urbanismu. Objemné stánky ve stávajícím parteru OD Labe nahrazujeme subtilními boxy, které vizuálně neparazitují na jinak architektonicky cenném objektu. Navrhovaný stánek je možné bez stavebních zásahů předsadit před stávající obvodovou stěnu. Ideálně ale doporučujeme obnovit původní podobu parteru z 80. let a nové stánky zapustit do úrovně zasklení. Dle možností dispozice je možné oživit parter i dalšími výlohami, či vstupy do objektu.

Sestava mobilních laviček umožnuje místo dynamicky přizpůsobit aktuálním potřebám programu. Pro každodenní užívání lze lavičky libovolně seskupovat a pro účely sezónních trhů pak snadno a rychle přestavět na lehké stánky se zastřešením. Pro mimořádné kulturní události je možné celou sestavu seskupit do podoby rozměrného podia a zajistit tak hudební produkci, divadlo, či letní kino.

 

Info

  • rok: 2015
  • místo: Ústí nad Labem
  • velikost: 5400 m2
  • klient: statutární město Ústí n. L.
  • status: soutěž, ocenění

Team

  • Martin Duba
  • Tereza Komárková